mandag 4. januar 2016

Statsbudsjettet 2016

Økt pensjon til gifte og samboende
I statsbudsjettet for 2016 er det vedtatt at gifte og samboende pensjonister fra 1.9.2016 skal få økt sin grunnpensjon fra 85% til 90% av grunnbeløpet. Grunnbeløpet (G) fastsettes hvert år og er for tiden 90.068. Ut fra dagens nivå øker altså pensjonen med 90.068 x 5% = 4.503,-. Et nytt grunnbeløp vil vedtas den 1. mai 2016 og dette danner så grunnlaget for økningen i pensjon. Et pensjonistpar får ut fra dette en økning i pensjonen på ca 9.000 pr år. 

Økt minstepensjon
Det ble også  vedtatt å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 fra 1 september 2016. Derved får de omtrent samme økning i pensjonen som gifte og samboende. 

Skatt på alminnelig inntekt
Nettoskatten på alminnelig inntekt reduseres fra 27% til 25%. Alminnelig inntekt er all inntekt (lønnsinntekt, pensjonsinntekt, næringsinntekt og kapitalinntekt) minus alle fradrag. For en pensjonist med en pensjonsinntekt på 400.000 og kun minstefradrag gir dette  en skattereduksjon på ca 5.000 pr år.  Effekten blir lavere dess lavere pensjonsinntekten er. For en minstepensjonist gir det ingen effekt – de betaler ikke skatt og blir derved ikke berørt av endringen i skattesatsen.

Trinnskatt  i stedet for toppskatt
Den tidligere modellen for toppskatt er skiftet ut med en såkalt trinnskatt. Den fungerer i prinsippet på samme måten som toppskatten, men starter på et lavere nivå. En av effektene er at den reduserer den skattegevinsten som oppstår på grunn av lavere skatt på alminnelig inntekt. Skatten er bygd opp på følgende måte:

-           Under 159.800 skal det ikke betales trinnskatt
-           Fra 159.800 til 224.900 skal det betales 0,44%
-           Fra 224.900 til 565.400 skal det betales 1,7%
-           Fra 565.400 til 909.500 skal det betales 10,7%
-           Over 909.500 skal det betales 13,7%

Trinnskatten betales av sum personinntekter (lønnsinntekt, pensjonsinntekt og næringsinntekt) før fradrag. Den har altså et høyere beregningsgrunnlag enn skatt på alminnelig inntekt. For en pensjonist som har en pensjonsinntekt på 400.000 fører innføringen av trinnskatt til en økt skatt på ca 3.200.

Justering av formueskatten
Satsen på formueskatten er opprettholdt på 0,85%, men innslagspunktet er økt med 200.000 fra 1,2 til 1,4 mill kroner. Det betyr at pensjonister med en formue som overstiger 1,2 mill kroner vil få en reduksjon i formuesskatten på inntil 1.700 pr år (200.000 x 0,85%).

Særskilt skattefradrag for pensjonister
Det særskilte skattefradraget for pensjonister er redusert fra 30.800 til 29.880. Dette gir minimal effekt på inntektskatten.

De viktigste endringene i Statsbudsjettet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar