fredag 15. januar 2016

Hvor stor blir skatten i 2016?

De fleste pensjonistene har nå fått beskjed om at det nye skattekortet er tilgjengelig på Altinn. For mange er det mest interessant å vite om skatteprosenten er høy nok. Det er bedre å få skatt til gode enn restskatt. Først bør man regne ut hvor mye skatt som vil kreves inn. Skatt for pensjonister kreves inn i 11 måneder – i desember utbetales pensjonen uten skattetrekk. Samlet skatt som vil kreves inn er derfor:

Brutto pensjon pr måned x skatteprosent x 11

La oss anta at en pensjonist har en brutto pensjon pr måned på 30.000 og at skatteprosenten er satt til 27%. Skatten som kreves inn i løpet av året er da:

30.000 x 27% x 11 = 89.100

For å finne ut om det blir restskatt eller skatt til gode må man regne ut hvor stor skatten i 2016 egentlig vil bli. Her må det tas hensyn til alle former for inntekter (pensjonsinntekter, lønnsinntekter, renteinntekter) og størrelsen på formuen. La oss anta at denne pensjonisten er enslig og derved i skatteklasse 1. I tillegg til pensjonsinntekter har han renteinntekter på 40.000 pr år og en netto formue på 1,5 mill. Vi legger til grunn at pensjonisten kun vil ha minstefradrag og personfradrag. For å beregne skatten kan vi gå til en skattekalkulator som ligger på nettet (utarbeidet av Smarte Penger). Ved å legge inn pensjonsinntekter på 360.000, renteinntekter på 40.000 og formue på 1,5 mill får vi at skatten for 2016 blir 79.844.

Det betyr at dersom inntektene og formuen blir som antatt, får pensjonisten tilbake 89.100 – 79.844 = 9.256 når skatteoppgjøret er ferdig. Hvis pensjonisten ønsker et redusert skattetrekk, er det mulig å kontakte skattemyndighetene for å korrigere skattekortet. Hva er så den helt korrekte skatteprosenten? Den skal gi et skattetrekk på 79.844/11 = 7.258 pr måned i 11 måneder. En korrekt skatteprosent ville da ha vært 7.258/30.000 = 24,2%.

Nå er det alltid en del usikkerhet med inntekts og formues anslagene. Det kan derfor være fornuftig å legge seg en del over den korrekte skatteprosenten. La oss derfor anta at denne pensjonisten synes det er ok med et skattetrekk på 27%. Han kan da styre sin økonomi ut fra at netto pensjonsinntekt pr måned blir 30.000 x 73% = 21.900. Staten vil altså trekke 8.100 i skatt pr måned (i 11 måneder).

Men dette kan gi et dårlig bilde av hvor store netto pensjonsinntekter egentlig er. For det første er skattetrekket for høyt. For det andre skal det dekke både skatt på pensjonsinntekter, renteinntekter og formue. For å finne den korrekte skatten for pensjonsinntektene isolert kan vi legge kun 360.000 i skattekalkulatoren. Skatten blir da beregnet til 69.844. Det vil si en skatt på 69.844/11 = 6.350 pr måned – noe som gir netto pensjonsinntekter på 23.650 pr måned.

I stedet for å styre sin daglig økonomi ut fra en netto inntekt på 21.900 kan altså denne pensjonisten styre sin økonomi ut fra netto pensjonsinntekter på 23.650 pr måned. Det må da legges til grunn at skatten på renteinntekter og formue skal ”betales” av formuen. For å holde orden på økonomien kan da pensjonisten overføre kr 1.750 (23.650-21.900) fra en sparekonto til sin brukskonto pr måned de første 11 månedene.

Pensjonisten vil da bruke 1.750 x 11 = 19.250 mer i løpet året enn hva som utbetales av pensjonsinntektene. Når skatteoppgjøret kommer, blir det et tilgodebeløp på 9.256. Resten av merforbruket skal så dekkes av formue og årets renteinntekter. For en nærmere beskrivelse av hvordan skatten beregnes henvises til kapittel 4 i boken "Personlig økonomi for pensjonister".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar